Υ.Υ.Μ. & Δ. Νομοθεσία – Εγκύκλιοι

logo_yme

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΚΚΖΣ) (National Frequency Allocation Table) 1900/51/Φ211/2016 – ΦΕΚ 105/Β/27-1-2016.

Εγκ. 4401/749/φ.317Α/25-7-2014 «Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας».

Εγκύκλιος 6123/175/Φ.393/26-3-2013 «Διευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής.».

Υ.Α. 10800/310/4-3-2013 «Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου».

Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». 

Κ.Υ.Α. 48263/959/2012 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012». 

Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011 «Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου».

Κ.Υ.Α. 25000/740/2011 «Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών…».

Εγκύκλιος 51192/1492/2-11-2011 «Καθορισμός νέων εντύπων και αδειών…».

Εγκύκλιος 63664/2541/Φ.310/24-12-2010 σχετική με θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

N.2801/2000 ΦΕΚ46/Α/03-03-2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Τροποποίηση του Ν.2246).