Πίνακες Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων της υπηρεσίας Ραδιοερασιτέχνη

Πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων (2007) -Ισχύει MONO όσον αφορά τους “ψηφιακούς σταθμούς” και τους “ραδιόφαρους” με την 48576/2011/24-8-2007 εγκύκλιο

Πίνακας εγκεκριμένων Αναμεταδοτών – Επαναληπτών Φωνής (2010) με την 16599/622/6-4-2010 εγκύκλιο

Ενδεικτικός πίνακας Αναμεταδοτών-Επαναληπτών-Ραδιοφάρων μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α.10800/310/2013